en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/822 z 24.marca 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1003/2013 a (EÚ) 2019/360, pokiaľ ide o ročné poplatky za dohľad, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov za rok 2021
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 25. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.