en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1301 z 31. marca 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/1226, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS v prípade súvahových syntetických sekuritizácií
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu