en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1671 z 9. júna 2022, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie podľa článku 89 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu