en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/192 z 20. októbra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1151/2014, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 14. 2. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

EUR-Lex