en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1930 zo 6. júla 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/1229, pokiaľ ide o dátum uplatňovania ustanovení týkajúcich sa režimu odkupu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu