en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1959 z 13. júla 2022 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje vzor zmluvy pre zmluvy o zabezpečení likvidity pre akcie emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu