en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1988 z 12. júla 2022, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie s cieľom pokračovať v poskytovaní služieb kolektívneho financovania v súlade s vnútroštátnym právom, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 11. novembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu