en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2113 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu