en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2118 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa riadenia individuálneho portfólia pôžičiek poskytovateľmi služieb hromadného financovania, ktorými sa spresňujú prvky metódy posúdenia kreditného rizika, informácie o každom individuálnom portfóliu, ktoré sa majú oznámiť investorom, a politiky a postupy vyžadované v súvislosti s fondmi na nepredvídané udalosti
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu