en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2553 z 21. septembra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie jednotného elektronického formátu vykazovania za rok 2022
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2023 na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Článok 2 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu