en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/352 z 29. novembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2021, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch o jednotnom elektronickom formáte vykazovania
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 3. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnen v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2022 na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Článok 2 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu