en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/466 zo 17. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 stanovením kritérií pre výnimku zo zásady, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonáva dohľad nad schválenými mechanizmami zverejňovania a schválenými mechanizmami podávania výkazov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 24. 3. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť a začína sa uplatňovať tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu