en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1310/2014 z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 11. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).