en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 2. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Písmeno h) oddielu 2 prílohy I nariadenia sa s ohľadom na transakcie s derivátmi uplatňuje po uplynutí troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ako sa uvádza v písmenách b) a d) článku 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 ( 1 ).

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).