en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2015/488 zo 4. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje pre spoločnosti založené na fixných režijných nákladoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 24. 3. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).