en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 285/2014 z 13. februára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zmlúv s priamym, podstatným a predvídateľným dôsledkom v rámci Únie a zabránenia vyhýbaniu sa pravidlám a povinnostiam
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 3. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Článok 2 sa uplatňuje od 10. októbra 2014.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).