en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 310/2012 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1569/2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 4. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).