en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 446/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 5. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni nasledujúcom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).