en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 486/2012 z 30. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o formát a obsah prospektu, základného prospektu, súhrnu a konečných podmienok a pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 6. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).