en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 527/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 5. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).