en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 528/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 5. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex. Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0528-20140609&ampqid=1439814473415&ampfrom=SK