en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 759/2013 z 30. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie v prípade konvertibilných a vymeniteľných dlhových cenných papierov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 8. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).