en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 826/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 9. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012 okrem článku 6, ktorý sa uplatňuje odo dňa uvedeného v prvom odseku článku 7 nariadenia.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).