en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 862/2012 zo 4. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o informácie o súhlase s použitím prospektu, informácie o podkladových indexoch a požiadavky týkajúce sa správy vypracovanej nezávislými účtovníkmi alebo audítormi
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 9. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).