en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 919/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre metódu výpočtu poklesu hodnoty v prípade likvidných akcií a iných finančných nástrojov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 10. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).