en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 11. 2009
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti, avšak článok 4 ods. 1 sa uplatňuje od 7. decembra 2010 a článok 4 ods. 3 písm. f), g) a h) sa uplatňuje od 7. júna 2011.

EUR-Lex (vrátane aktuálneho konsolidovaného znenia)

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.