en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 6. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 44 ods. 2, sa toto nariadenie uplatňuje od 21. júla 2019 s výnimkou článku 1 ods. 3 a článku 3 ods. 2, ktoré sa uplatňujú od 21. júla 2018, a článku 1 ods. 5 prvého pododseku písm. a), b) a c) a článku 1 ods. 5 druhého pododseku, ktoré sa uplatňujú od 20. júla 2017.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 11, článkom 20 ods. 9, článkami 31, 32 a 38 až 43 do 21. júla 2019.

Doplňujúce informácie: Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Najnovšie konsolidované znenie nariadenia 2017/1129

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu