en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 6. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 21. júla 2018 s výnimkou článku 11 ods. 4, článku 15 ods. 7, článku 22 a článku 37 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od 20. júla 2017.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex (vrátane aktuálneho konsolidovaného znenia)

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.

Späť na úvodnú stránku zoznamu