en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2845 z 13. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o disciplínu pri vyrovnaní, cezhraničné poskytovanie služieb, spoluprácu v oblasti dohľadu, poskytovanie vedľajších služieb bankového typu a požiadavky na centrálne depozitáre cenných papierov tretích krajín, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 236/2012
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 12. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Tieto body článku 1 sa však uplatňujú od 17. januára 2026: a) bod 3, pokiaľ ide o článok 7 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014; b) bod 13 písm. a); c) bod 22, pokiaľ ide o článok 47a ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014; d) bod 25 písm. e); e) bod 27 písm. a). Okrem toho, článok 1 bod 33 písm. a) a b) sa uplatňujú od 1. mája 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex