en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2016.

EUR-Lex (vrátane aktuálneho konsolidovaného znenia)

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.