en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 6. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie sa uplatňuje od 1 januára 2014 s výnimkou ustanovení uvedených v článku 521 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia.

Najnovšie konsolidované znenie nariadenia

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.