en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 9. 2006
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. novembra 2007 okrem článku 11 a článku 34 ods. 5 a ods. 6, ktoré sa uplatňujú od 1. júna 2007.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.