en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1289/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 12. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.