en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 12. 2007
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Najnovšie konsolidované znenie nariadenia

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.