en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 211/2007 z 27. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o finančné informácie obsiahnuté v prospekte, keď emitent má komplexnú finančnú históriu alebo prijal významný finančný záväzok
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 2. 2007
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.