en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvanlivom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 7. 2010
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2011.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).