en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami
Autor Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 29. 10. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.