en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká
Autor Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 12. 2010
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 16. decembra 2010.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.