en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácií požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/E
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 12. 2004
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Najnovšie konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.