en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 4. 2004
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Najnovšie konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.