en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/22/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 3. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.