en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2556 zo 14. decembra 2022, ktorou sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341, pokiaľ ide o digitálnu prevádzkovú odolnosť finančného sektora
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu

EUR-Lex