en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA KOMISIE 2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácií požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 3. 2007
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Najnovšie konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).