en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA KOMISIE 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 7. 2010
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).