en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 1. marca 2021 č. EBA/GL/2021/02 podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami („usmernenia týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu“), ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia JC/2017/37
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 1. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa budú uplatňovať po troch mesiacoch od ich uverejnenia vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of  1 March 2021 No EBA/GL/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849