en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. augusta 2020 č. EBA/GL/2020/12, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje s cieľom zabezpečiť súlad s aktuálnou úpravou nariadenia CRR v reakcii na pandémiu COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 8. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia platia od 11.08.2020 až do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 468 ods. 1 a v článku 473a ods. 6 a 6a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 11 August 2020 No EBA/GL/2020/12 amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID-19 pandemic