en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 14. júna 2022 č. EBA/GL/2022/05 o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 a kapitoly VI smernice (EÚ) 2015/849
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 14. 6. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. decembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 14 June 2022 No EBA/GL/2022/05 on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849