en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 15. septembra 2021 č. EBA/GL/2021/09 ktorými sa stanovujú kritériá na posudzovanie výnimočných prípadov, ak inštitúcie presiahnu limity veľkej majetkovej angažovanosti z článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a čas a opatrenia na návrat k plneniu požiadaviek podľa článku 396 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 15. 9. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 15 September 2021 No EBA/GL/2021/09 specifying the criteria to assess the exceptional cases when institutions exceed the large exposure limits of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and the time and measures to return to compliance pursuant to Article 396(3) of Regulation (EU) No 575/2013