en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. decembra 2021 č. EBA/GL/2021/16 o charakteristikách prístupu k dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založeného na hodnotení rizík a o krokoch, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní dohľadu na základe hodnotenia rizík podľa článku 48 ods. 10 smernice (EÚ) 2015/849 (ktorým sa menia spoločné usmernenia ESA/2016/72) (Usmernenia o dohľade založenom na hodnotení rizík)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 4.7.2022. ESA/2016/72 sa rušia s účinnosťou od 4.7.2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 December 2021 No EBA/GL/2021/16 on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (amending the Joint Guidelines ESAs 2016 72) ((Risk-Based Supervision Guidelines)