en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 18. júla 2014 č. EBA/GL/2014/06 o škále scenárov, ktoré sa majú použiť pri plánoch ozdravenia
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 18. 7. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány a inštitúcie majú dodržať súlad s týmito usmerneniami do dátumu, ktorý je skorší z týchto dátumov: a. 1. januára 2015; b. dátum, kedy členský štát dotknutého príslušného orgánu uplatní ustanovenia, ktorými sa vykonáva článok 5 ods. 6 a článok 7 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 18 July 2014 No EBA/GL/2014/06 on the range of scenarios to be used in recovery plans